Wycieczki lato Home

Wycieczki szkoleniowe przeznaczone s? dla osób które chc? w praktyce, podczas zdobywania tatrza?skich szczytów, pozna? i prze?wiczy? regu?y i zasady bezpiecznego poruszania si?   w terenie wysokogórskim o ró?nym stopniu trudno?ci.  Oczywi?cie w odró?nieniu do kursu podczas wycieczek nacisk k?adziony jest bardziej na prezentowanie przez przewodników/instruktorów sposobów asekuracji czy wyboru trasy, b?dzie jednak tak?e okazja ?eby samemu potrenowa?   Podczas wycieczek nie ograniczymy si? wy??cznie do kwestii bezpiecze?stwa – przybli?ymy tak?e  ?rodowisko przyrodnicze Tatr oraz topografi? z uwzgl?dnieniem historii zdobywania tatrza?skich szczytów.

W sezonie zimowym zapraszamy na:

 Rysy – wycieczka szkoleniowa

 Zimowe wej?cie na najwy?szy szczyt naszego kraju b?dzie okazj? do poznania regu? wyboru bezpiecznej trasy w warunkach zimowych,  zasad asekuracji i autoasekuracji z wykorzystaniem sztucznych u?atwie? oraz regu? bezpiecznego poruszania si? w mieszanym, skalno- ?nie?nym terenie.

 Koszt wycieczki : 250 z?/osob? 

     Najbli?sze terminy:                 19 kwietnia 2015

? Mnich – wycieczka szkoleniowa

Podczas  zdobywania efektownego, góruj?cego nad Morskim Okiem wierzcho?ka, prze?wiczymy zasady wybory drogi w warunkach zimowych, poruszania si? z lotn? asekuracj? oraz pokonywania trudnego skalno-?nie?nego terenu z wykorzystaniem por?czówek.

Koszt wycieczki : 250 z?/osob?

Najbli?sze terminy:     26 kwietnia 2015

 ? ?abi  Szczyt Wy?ni – wycieczka szkoleniowa 

D?uga w?drówka na do?? rzadko odwiedzany, bardzo widokowy wierzcho?ek  góruj?cy nad Czarnym Stawem i dolin? ?abich Stawów Bia?cza?skich  b?dzie okazj? do poznania zasad wyboru trasy w warunkach zimowych, wykorzystania raków i czekana w urozmaiconym, skalno-?nie?nym eksponowanym terenie oraz regu? poruszania z lotn? asekuracja, potrenujemy tak?e poruszanie si? po por?czówkach w ?rednio trudnym terenie skalnym.

 Koszt wycieczki : 250 z?/osob? 

Najbli?sze terminy:  1 maja 2015

 ? Zawrat, Szpiglasowa – skiturowe wycieczki szkoleniowe

W?drówki na nartach skiturowych przez wysokie tatrza?skie prze??cze przeznaczone s? dla osób maj?cych ju? pewne do?wiadczenie w narciarstwie pozatrasowym, które chc? lepiej pozna? zarówno zasady poprawnego planowania wycieczki i  wyboru trasy w warunkach zimowych, jak i zasady sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia tury. Trasa wycieczki poprowadzona w rejonie Hali G?sienicowej, doliny Pi?ciu Stawów Polskich i Morskiego Oka zale?y od warunków ?niegowo-lawinowych, punktem startu s? schroniska na Hali G?sienicowej i w Starej Roztoce.

 Koszt wycieczki : 250 z?/osob? 

Najbli?sze terminy:  25 kwietnia 2015

 formularz zg?oszenia na wycieczki szkoleniowe

UWAGA – w razie niesprzyjaj?cych ( zbyt niebezpiecznych) warunków ?niegowo-lawinowych wycieczki mog? zosta? odwo?ane