II Warsztaty Tatrza?skiej Turystyki Wysokogórskiej

 

Morskie Oko 12-14 grudnia 2014

 

W dniach 12-14 grudnia  odby?y si? kolejne , drugie ju? Warsztaty Tatrza?skiej Turystyki Wysokogórskiej Szko?y Górskiej Morskie Oko . Tym razem ukierunkowane zosta?y na zaprezentowanie uczestnikom podstawowych zagadnie? zwi?zanych  z poruszaniem si? po Tatrach w warunkach zimowych. W odró?nieniu od poprzednich, majowych Warsztatów tym razem pogoda nam sprzyja?a – w sobot? by?o nie najgorzej a w niedziel? wr?cz pi?knie. Zapewne tak?e dlatego  w  warsztatach wzi??o udzia? 40 osób czyli w zasadzie maksymalna zak?adana przez nas liczba. W pi?tek wieczorem rozpocz?li?my Warsztaty pokazami zdj?? z Tatr (Grzesiek Folta), alpejskich jaski? (Bogusia Chlipa?a) i Kaukazu (Andrzej Grzechynka). W?a?ciwe zaj?cia rozpocz?li?my w sobot? rano, w 3 turach po 3 grupy tematyczne. I tak podczas zaj?? z  zimowej  turystyki tatrza?skiej Grzesiek Wiercioch i  Tomek Nodzy?ski, prezentowali zagadnienia zwi?zane z poprawnym pos?ugiwaniem si? sprz?tem zimowym – rakami i czekanem . Podczas zaj?? z podstaw profilaktyki lawinowej  Bogusia Chlipa?a, Ania Czas i Majka Grzybowska ?wiczy?y z  uczestnikami  metody pos?ugiwania si? zestawami lawinowymi – detektorami sondami i ?opatami oraz  podstawy pierwszej pomocy po wypadku lawinowym. Z kolei w czasie warsztatów nawigacyjnych  Maciek Florys i  Andrzej Grzechynka pokazywali  wykorzystanie mapy, kompasu i  GPSa   przy wyborze trasy i okre?laniu aktualnej pozycji. Ostatnia grupa tematyczna warsztatów po?wi?cona by?a  podstawom wspinaczki zimowej –   Bartek Zwijacz-Kozica  i  Grzesiek Folta prezentowali zasady wykorzystania raków i czekanów technicznych podczas  wspinania po stromych  trawach, ?niegu i skale.

 

Wieczorem uczestnicy wys?uchali wyk?adu Bogusi Chlipa?y po?wi?conego zasadom udost?pnienia Tatrza?skiego Parku Narodowego dla turystyki zimowej oraz Grze?ka Folty o historii taternictwa zimowego.  Natomiast w niedziel?, przy bardzo sprzyjaj?cych warunkach uczestnicy podzieleni na grupy pod opiek? tatrza?skich przewodników wysokogórskich zdobywali  ( w wi?kszo?ci z sukcesem)  Rysy, Ni?nie Rysy, Mnicha i ?abiego  Mnicha, poznaj?c po drodze w praktyce zasady asekuracji i poruszania si? w trudnym terenie w warunkach zimowych.

 

Oczywi?cie Warsztaty nie  mia?y na celu zast?pi? szkolenia i treningu niezb?dnego do bezpiecznego poruszania si? po górach w warunkach zimowych – ich celem by?o jedynie zaprezentowanie zagadnie? z tym zwi?zanych i zach?cenie uczestników do zdobywania dalszej wiedzy – czy to podczas wycieczek z osobami bardziej do?wiadczonymi czy tez na organizowanych (tak?e przez Szko?? Górska Morskie Oko) kursach po?wi?conych zimowej turystyce tatrza?skiej. Mamy nadziej? ?e ten cel uda?o nam si? osi?gn?? i uczestnicy nie ?a?owali  weekendu sp?dzonego w Morskim Oku – dlatego ju? teraz zapraszamy na kolejne Warsztaty w maju 2015.