I Warsztaty Tatrza?skiej Turystyki Wysokogórskiej

 

Tatry-Morskie Oko 17-18 maja 2014

 

W dniach 17-18 maja w rejonie Morskiego Oko w Tatrach odby?y si?, zorganizowane przez „Szko?? Górsk? Morskie Oko”  I Warsztaty Tatrza?skiej Turystyki Wysokogórskiej. Przetaczaj?ca si? przez Tatry w poprzednich dniach ?nie?no-deszczowa nawa?nica  zniech?ci?a do przyjazdu w góry cz??? zg?oszonych wcze?niej osób – jednak 25 najbardziej odwa?nych i niewra?liwych na warunki atmosferyczne mi?o?ników gór zdecydowa?a si? sp?dzi? ten weekend w otoczeniu Morskiego Oka. I jak mo?na wywnioskowa? z rozmów po warsztatach chyba nie ?a?owali swojej decyzji.

W sobot? pogoda nas za bardzo nie rozpieszcza?a – co prawda deszcz pada? tylko przelotnie ale niestety momentami do?? mocno. Ale te trudne warunki  powodowa?y ?e ?wiczenia  mia?y bardziej realistyczny przebieg i pozwala?y lepiej zrozumie? problemy i zagro?enia jakie mo?e nie?? ze sob? w?drowanie po wysokogórskich szlakach.  Uczestnicy podzieleni na grupy podczas III tur zaj?? zapoznawali si? w praktyce ze sprz?tem u?atwiaj?cym poruszanie si? w  skalno-snie?nym terenie, uczyli si? zasad poruszania i asekuracji z wykorzystaniem sztucznych u?atwie? (?a?cuchy). Na przygotowanych poletkach treningowych poznawali zasady poruszania si? po por?czówkach, wchodzenia i zjazdu na linie, trenowali te? w praktyce  poruszanie si? w terenie przy pomocy odbiorników GPS i nawigacji za pomoc? kompasu i mapy. Wa?nym elementem by?y te? zaj?cia z zasad zachowania podczas wypadku w górach i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wieczorem podczas zaj?? w schronisku uczestnicy  wys?uchali wyk?adu a raczej opowie?ci o historii poznawania i zdobywania  wierzcho?ków otaczaj?cych Morskie Oko , odby?o si? tak?e krótkie podsumowanie zaj?? przez prowadz?cych je przewodników i instruktorów.  

Nast?pnego dnia , w znacznie lepszej ju? pogodzie (bez deszczu, momentami ?wieci?o nawet s?o?ce) uczestnicy podzieleni da dwie grupy udali si? w rejon dolinki za Mnichem, aby w praktyce podczas wycieczek prze?wiczy? poznane dzie? wcze?niej umiej?tno?ci. Jedna z grup wspi??a si? na Mnicha, natomiast druga ?nie?no-skalistym terenem zdoby?a wierzcho?ek Turniczki Cha?ubi?skiego.  

Rozmowy z uczestnikami Warsztatów pokazuj? ?e tego typu przedsi?wzi?cia adresowane do pocz?tkuj?cych turystów wysokogórskich mog? chyba liczy? na spore zainteresowanie – dlatego chcemy aby Warsztaty na sta?e wesz?y  do oferty naszej Szko?y .