Kurs Zaawansowany Tatrza?skiej Turystyki Narciarskiej

 Z nartami na wysokogórskie szlaki

Kurs przeznaczony jest dla osób maj?cych ju? pewne do?wiadczenie w poruszaniu si? na nartach skiturowych, które chc? wyeliminowa? ew, b??dy i podwy?szy?  poziom trudno?ci pokonywanych przez siebie tras wysokogórskich.

Informacje ogólne:

 • miejsce szkolenia – rejon Morskiego Oka
 • wymagania odno?nie uczestników – dobry stan zdrowia, dobra kondycja, do?wiadczenie w poruszaniu si? po Tatrach w warunkach letnich i zimowych, przynajmniej ?rednia umiej?tno?? jazdy na nartach skiturowych w ró?nym terenie i ?niegu
 • wyposa?enie w?asne – ubiór i obuwie przystosowane do warunków zimowych, sprzet skiturowy
 • sprz?t zimowy dostarczany przez organizatora- raki, czekan, kask, uprz?? asekuracyjna, zestaw lawinowy (detektor+sonda+?opata)
 • wyk?ady i zaj?cia teoretyczne – ok. 11 h,
 • zaj?cia w terenie – ok 20 h
 • grupa maks. 6 osób
 • cena kursu – 590 z?/osoby (nie zawiera noclegów i wy?ywienia)

 

 Dzie? 0

Przygotowanie do zaj?? godz. 18.00-19.30

 1. Przedstawienie planu zaj??
 2. Sprawdzenie sprz?tu skiturowego i uzupe?niaj?cego

Wyk?ad godz. 19.30-21.00

 1. Zagro?enie lawinowe podczas wycieczek narciarskich w Tatrach

 

 Dzie? 1 (Profilaktyka lawinowa)

Przygotowanie do zaj?? godz. 8.30-9.30

 1. Detektory lawinowe – budowa i dzia?ania

Zaj?cia w terenie godz. 10.00 -16.00

 1. Praktyczne ?wiczenia w szukaniu wielu zasypanych detektorem lawinowym
 2. Sondowanie (indywidualne i w zespole)
 3. Techniki odkopywania zasypanego
 4. Post?powanie po odnalezieniu zasypanego (sprawdzenie podstawowych funkcji ?yciowych, wybór metod post?powania w zale?no?ci od czasu zasypania, ewakuacja w bezpieczne miejsce
 5. Ocena zagro?enia lawinowego, testy ?niegowe

Wyk?ady godz. 18.00-21.00

1.   Podstawy u?ycia sprz?tu asekuracyjnego podczas wycieczek narciarskich

2.   Plecaki wyporno?ciowe – analiza porównawcza 

 

Dzie? 2 (?wiczenia w poruszaniu si? w ?rednio trudnym terenie)

Przygotowanie do zaj?? godz. 8.30-9.30

 1. Dobór sprz?tu asekuracyjnego, podstawowe w?z?y, buchtowanie liny

Zaj?cia w terenie godz. 10.00 -16.00

 1. Sprawdzenie i korekta umiej?tno?ci wykorzystania sprz?tu skiturowego oraz techniki poruszania (zak?adanie ?ladu, odst?py , zwroty)
 2. Technika podchodzenia na nartach w zespole linowym
 3. Technika podchodzenia w rakach w terenie ?nie?nym, lodowym i mikstowym,   u?ycie czekana podczas podchodzenia i ew. upadku
 4. Autoratownictwo – zak?adanie stanowisk w ?niegu i lodzie, wyci?ganie i opuszczanie partnera
 5. Sprawdzenie i korekta umiej?tno?ci zjazdu – wybór drogi, odst?py, znaki ostrzegawcze, ró?ny ?nieg
 6. Technika zjazdu w zespole linowym
 7. Zak?adanie por?czówek, zjazd na linie
 8. Planowanie i przeprowadzenie jedno i wielodniowej wycieczki skiturowej

Wyk?ady godz. 18.00-19.30

 1. Planowanie i przeprowadzenie jedno i wielodniowej wycieczki skiturowej

Przygotowanie do zaj?? godz. 19.30-21.00

 1. Przygotowanie harmonogramu i trasy wycieczki

 

Dzie? 3 (Wycieczka – praktyczne wykorzystanie zasad i technik poruszania si? na nartach skiturowych)

Wycieczka jednym z wariantów -rozpocz?cie ok. godz. 8.00 :

 • Morskie Oko – Szpiglasowa prze?. – Dol. Pi?ciu Stawów– Zawrat – Hala G?sienicowa – Ku?nice
 • Morskie Oko – Wrota Cha?ubi?skiego – Szpiglasowa prze? – Dol, Pi?ciu Stawów – Wodogrzmoty Mickiewicza