Kurs Zaawansowanej Turystyki Tatrza?skiej

Kolejny stopie? wtajemniczenia 

Kurs przeznaczonych dla osób ,które maj? ju? pewne do?wiadczenie w tatrza?skich w?drówkach i pragn? zej?? z utartych szlaków i ?cie?ek. Poza rozszerzeniem metod asekuracji ze sztucznych u?atwie? i scenariuszy zachowania w razie wypadku, poznamy tak?e zasady poruszania si? i wyboru drogi w nieznanym wcze?nie terenie oraz podstawy bezpiecznego poruszania si? i asekuracji w niezbyt trudnym terenie skalnym.

 

Informacje ogólne:

 • miejsce szkolenia – rejon Morskiego Oka
 • wymagania odno?nie uczestników – dobry stan zdrowia i kondycja,  do?wiadczenie w poruszaniu si? po górach w warunkach letnich; zalecamy posiadanie ubezpieczenia od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków; osoby niepe?noletnie musza posiada? pisemn? zgod? rodziców/opiekunów
 • wyposa?enie – ubiór i obuwie  przystosowane do warunków górskich
 • sprz?t dostarczany przez organizatora-  uprz?? , kask,  (ew opcjonalnie raki+czekan)
 • wyk?ady – ok. 7,5 h,
 • zaj?cia w terenie – ok 21 h
 • grupa maks. 4 osoby
 • cena kursu – 590 z?/osoby (nie zawiera noclegów i  wy?ywienia)

Program

Dzie? 1

g. 8.30

Spotkanie uczestników, przedstawienie programu, sprawy organizacyjne

g. 9.00 – 10.00

Zaj?cia teoretyczne przygotowuj?ce do dzia?ania w terenie – planowanie wycieczki, podstawy nawigacji

g. 10.30- 16.30

Wycieczka w rejon Zadniej Galerii Cubry?skiej

W trakcie ?wiczenia z nawigacji (ustalanie kierunku marszu  i okre?lanie w?asnej pozycji wg azymutu), wyboru drogi w terenie pozaszlakowym oraz poruszania si? w ?atwym ale eksponowanym terenie skalno-trawiastym

g. 18.00-21.00

Wyk?ady:

 • Sprz?t asekuracyjny u?ywany w warunkach wysokogórskich
 • Podstawy asekuracji i autoratownictwa
 • Letnie niebezpiecze?stwa gór

 

Dzie? 2

g. 8.00-16.00

Wycieczka na ?abi Szczyt Wy?ni/Mi?guszowiecki Czarny

W trakcie ?wiczenia z poruszania si? z lotn? asekuracj? i wykorzystania punktów asekuracyjnych oraz podstaw autoratownictwa w sytuacjach awaryjnych

g. 18.00-20.30

Wyk?ady:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna i zasady zachowania w razie wypadku
 • Biwakowanie w górach

 

Dzie? 3

g. 8.00-15.00

Wycieczka w rejon Mnicha/Ciemnosmreczy?skiej Turni

W trakcie ?wiczenia z asekuracji w ?atwym terenie skalnym, zak?adania punktów asekuracyjnych, budowy  stanowisk asekuracyjnych i zjazdowych, poruszania si? po por?czówce oraz zjazdów na linie

g. 15.30-16.00

Podsumowanie zaj??

 

 

I