Kurs Turystyki Tatrza?skiej

W?drujemy bezpiecznie i ?wiadomie

 Kurs adresowany do osób zaczynaj?cych swoj? tatrza?sk? przygod? – podczas zaj?? poznamy zasady poruszania si? w eksponowanym terenie w ró?nych warunkach i asekuracji z wykorzystaniem sztucznych u?atwie? ,podstawy nawigacji oraz zasady zachowania w razie wypadku. Przybli?ymy tak?e ?rodowisko przyrodnicze Tatr oraz topografi? z uwzgl?dnieniem historii zdobywania tatrza?skich szczytów

Informacje ogólne:

  • miejsce szkolenia – rejon Morskiego Oka
  • wymagania odno?nie uczestników – dobry stan zdrowia, przeci?tna kondycja, podstawowe do?wiadczenie w poruszaniu si? po górach w warunkach letnich; zalecamy posiadanie ubezpieczenia od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków; osoby niepe?noletnie musza posiada? pisemn? zgod? rodziców/opiekunów
  • wyposa?enie – ubiór i obuwie  przystosowane do warunków górskich
  • sprz?t dostarczany przez organizatora-  uprz?? , kask, zestaw ferratowy (ew opcjonalnie raki+czekan)
  • wyk?ady – ok. 5 h,
  • zaj?cia w terenie – ok 13,5 h
  • grupa maks. 4 osoby
  • cena kursu – 350 z?/osoby (nie zawiera noclegów i wy?ywienia)

 

 

Program

Dzie? 1

g. 8.30

Spotkanie uczestników, przedstawienie programu, sprawy organizacyjne

g. 9.00 – 10.00

Zaj?cia teoretyczne przygotowuj?ce do dzia?ania w terenie – topografia doliny Rybiego Potoku, sprz?t turystyczny u?ywany w warunkach wysokogórskich

g. 10.30- 16.30

Wycieczka na  Prze??cz pod Ch?opkiem

W trakcie elementy topograficzne i przyrodnicze oraz ?wiczenia z poruszania si? w eksponowanym terenie wysokogórskim

g. 18.00-21.00

Wyk?ady:

  • Podstawy nawigacji w górach
  • Zachowanie w razie wypadku – pierwsza pomoc przedmedyczna

 

Dzie? 2

g. 8.30-16.00

Wycieczka na Rysy

W trakcie ?wiczenia z autoasekuracji na ?a?cuchach, zasad zachowania w razie wypadku oraz zaj?cia praktyczne z nawigacji w terenie

g. 16.30-17.00

Podsumowanie zaj??