Kurs Turystyki Rodzinnej

Z dzie?mi na tatrza?skie szlaki

Kurs adresowany do rodziców/opiekunów z dzie?mi w wieku 7-14 lat. Chcemy im pokaza? jak ciekawie , ale przede wszystkim bezpiecznie i rozs?dnie wprowadza? swoje pociechy na tatrza?skie szlaki. Podczas dwudniowego kursu poka?emy zarówno elementy edukacyjne, które mog? zaciekawi? m?odych ludzi, jak i prze?wiczymy podstawy asekuracji w trudniejszym terenie oraz zachowania w razie pojawienie si? k?opotów.

 

Informacje ogólne:

 • miejsce szkolenia – rejon Morskiego Oka
 • wymagania odno?nie uczestników – dobry stan zdrowia, przeci?tna kondycja, opiekunowie – podstawowe do?wiadczenie w poruszaniu si? po Tatrach w warunkach letnich, dzieci – wiek 7-14 lat ; zalecamy posiadanie ubezpieczenia od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków
 • wyposa?enie w?asne – ubiór i obuwie przystosowane do warunków górskich
 • sprz?t dostarczany przez organizatora- uprz?? , kask, zestaw ferratowy + opcjonalnie raki, czekan
 • wyk?ady i zaj?cia teoretyczne – ok. 4,5 h,
 • zaj?cia w terenie – ok 12 h
 • grupa maks. 4 osoby (2 dzieci+ 2 opiekunów)
 • cena 490 z? (1 opiekun+ 1 dziecko; nie zawiera noclegów i wy?ywienia)

 

Program kursu

(cele wycieczek ustalane s? w zale?no?ci od pogody oraz mo?liwo?ci uczestników)

Dzie? 1

Przygotowanie do zaj?? godz. 8.30-10.00

 1. Przedstawienie planu zaj??
 2. Podstawowe informacje o topografii i ?rodowisku przyrodniczym Tatr i doliny Rybiego Potoku
 3. Podstawy orientacji i nawigacji w terenie

Zaj?cia w terenie godz. 10.30 -16.30 (wycieczka w rejon Opalonego/Szpiglasowego Wierchu)

1.  Praktyczne ?wiczenie zasad w?drowania w górach (rozk?adanie si?, odpoczynki, 2.  ?rodowisko przyrodnicze (rozpoznawanie drzew i ro?lin, obserwacja zwierz?t)3.  Podstawy orientacji i nawigacji w terenie (uzycie mapy, kompasu i GPS do okre?lania pozycji i identyfikacji otaczaj?cych szczytów i prze??czy)

Wyk?ady godz. 18.00-20.30

 1. Sprz?t turystyczny u?ywany w warunkach wysokogórskich
 2. Niebezpiecze?stwa gór i zasady zachowania w sytuacjach awaryjnych

 

 Dzie? 2

Zaj?cia w terenie godz. 8.30 -14.30 (wycieczka na Szpiglasowy Wierch/Rysy)

 1. Praktycznie ?wiczenie zasad poruszania si? w eksponowanym terenie wysokogórskim
 2. Wykorzystanie sztucznych u?atwie? (zasady poruszania si? i autoasekuracji)
 3. Podstawy asekuracji linowej przy pokonywaniu trudniejszych odcinków
 4. Post?powanie w sytuacjach awaryjnych (rozpoznawanie zagro?e?, wzywanie TOPR, podstawy pierwszej pomocy)

Podsumowanie zaj?? godz. 15.00-15.30