Kurs Podstaw Tatrza?skiej Turystyki Narciarskiej

Z ubitych stoków w teren

Kurs przeznaczony jest dla osób je?d??cych dot?d tylko na przygotowanych stokach, które chc? rozpocz?? przygod? z narciarstwem skiturowym.

Informacje ogólne:

 • miejsce szkolenia – rejon Morskiego Oka
 • wymagania odno?nie uczestników – dobry stan zdrowia, przeci?tna kondycja, do?wiadczenie w poruszaniu si? po Tatrach w warunkach letnich, przynajmniej ?rednia umiej?tno?? jazdy na nartach zjazdowych po trasach przygotowanych
 • wyposa?enie w?asne – ubiór i obuwie przystosowane do warunków zimowych, sprzet skiturowy (mo?liwo?c pomocy w wypo?yczeniu)
 • sprz?t zimowy dostarczany przez organizatora- raki, czekan, kask, zestaw lawinowy (detektor+sonda+?opata)
 • wyk?ady i zaj?cia teoretyczne – ok. 9 h,
 • zaj?cia w terenie – ok 18 h
 • grupa maks. 6 osób
 • cena kursu – 550 z?/osoby (nie zawiera noclegów i wy?ywienia)

 

 Dzie? 1 (Podstawy poruszania si? na nartach skiturowych)

Przygotowanie do zaj?? godz. 8.00-9.30

 1. Przedstawienie planu zaj??
 2. Podstawowe informacje o sprz?cie do turystyki narciarskiej
 3. Dobór i dopasowanie sprz?tu skiturowego i uzupe?niaj?cego

 

Zaj?cia w terenie godz. 10.00 -16.00

 1. Buty – zapinanie do podej?cia/zjazdu
 2. Foki – zak?adanie/zdejmowanie, przechowywanie, sposób chodzenia
 3. Wi?zania – blokowanie/odblokowywanie, u?ycie podpórki
 4. Kije – dobór d?ugo?ci, u?ycie podczas w?drówki
 5. Raki, czekan – podstawowe zasady u?ywania
 6. Ocena zagro?enia lawinowego, proste testy ?niegowe (test kompresyjny, trójk?t Muntera)
 7. Podej?cie – wybór trasy , zak?adanie ?ladu, odst?py , zwroty
 8. Zjazd – wybór drogi, odst?py, znaki ostrzegawcze, ró?ny ?nieg

 

Wyk?ady godz. 18.00-21.00

 1. Lawiny w Tatrach – ?wiadomo?? zagro?enia i podstawowe zasady post?powania
 2. Zasady uprawiania turystyki narciarskiej w Tatrza?skim Parku Narodowy

 

Dzie? 2 (Podstawy szkolenia lawinowego)

Przygotowanie do zaj?? godz. 8.30-9.30

 1. Detektory lawinowe –podstawy budowy i dzia?ania

 

Zaj?cia w terenie godz. 10.00 -16.00

 1. Praktyczne ?wiczenia w szukaniu zasypanego detektorem lawinowym
 2. Sondowanie (indywidualne i w zespole)
 3. Techniki odkopywania zasypanego
 4. Post?powanie po odnalezieniu zasypanego

-sprawdzenie podstawowych funkcji ?yciowych

-wybór metod post?powania w zale?no?ci od czasu zasypania

-ewakuacja w bezpieczne miejsce

 1. Ocena zagro?enia lawinowego, proste testy ?niegowe (test kompresyjny, trójk?t Muntera)

 

Wyk?ady (godz. 18.00-21.00)

 1. Zasady poruszania si? i nawigacji w warunkach zimowych
 2. Planowanie i wybór trasy wycieczki skiturowej – praktyczne zastosowanie metody 3×3

 

Dzie? 3 (Wycieczka – praktyczne wykorzystanie zasad i technik poruszania si? na nartach skiturowych)

Przygotowanie do zaj?? godz. 8.30-9.00

 1. Przygotowanie harmonogramu i trasy wycieczki

 

Zaj?cia w terenie godz. 9.30 -15.30

 1. Wybór trasy w terenie w zale?no?ci od sytuacji ?niegowo -lawinowej

-identyfikacja i wyznaczanie obszarów zagro?enia lawinowego w terenie

-ocena ekspozycji i nachylenia stoku

-wybór miejsca i wykonywanie prób ?niegowych

 1. Zasady poruszania si? w terenie

-ocena warunków atmosferycznych i zmian pogody w trakcie wycieczki.

-nawigacja w terenie

– wspó?praca w grupie podczas wycieczki

-poruszanie si? w terenie zagro?onym

 

Podsumowanie zaj?? godz. 16.00-16.30