Kurs Lawinowy Zaawansowany (II stopnia)

Ekspercie pami?taj…

… lawina nie wie ?e jeste? ekspertem – to popularne w?ród osób zajmuj?cych si? tematyk? lawinow? powiedzenie powinno nie tylko przestrzega? nas nie tylko przed bezkrytyczna wiar? we w?asn? wiedz? i umiej?tno?ci,  ale  tak?e u?wiadamia? ?e wiedzy i treningu lawinowego nigdy dosy?. Dlatego osoby które odby?y ju? kiedy? podstawowy kurs lawinowy zapraszamy na zaj?cia zaawansowane. Podczas nich powtórzymy i przypomnimy w teorii i praktyce wiedz? przekazywan? na kursach I stopnia ale tak?e rozszerzymy nasze umiej?tno?ci – zarówno w zakresie szukania i ratowania zasypanych jak i praktycznej oceny sytuacji lawinowej w terenie i zwi?zanego z tym wyboru optymalnej trasy w?drówki w obszarach zagro?onych lawinami

 

Informacje ogólne:

  • miejsce szkolenia – rejon Morskiego Oka
  • wymagania odno?nie uczestników – do?wiadczenie w poruszaniu si? po górach w warunkach zimowych, odbyty kurs lawinowy I stopnia (podstawowy); zalecamy posiadanie ubezpieczenia od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków; osoby niepe?noletnie musza posiada? pisemn? zgod? rodziców/opiekunów
  • wyposa?enie – ubiór i obuwie  przystosowane do warunków zimowych, raki, czekan, kask
  • wyk?ady – ok. 6,5 h,
  • zaj?cia w terenie – ok 12 h
  • grupa maks. 10 osób
  • cena kursu – 450 z?/osoby (nie zawiera noclegów i wy?ywienia)

 

Dzie? 1 (sobota)

Wyk?ad godz. 8.30-10.00

1.  Zaawansowane techniki ratowania zasypanych

Zaj?cia w terenie (poletko) godz. 10.30 -16.30

1. Trening wykorzystania detektorów lawinowych

– scenariusz I (1 szukaj?cy – 3 zasypanych) z markowaniem

– scenariusz II( (1 szukaj?cy – 3 zasypanych) bez markowania

– scenariusz III ( 3 szukaj?cych – 3 zasypanych) z markowaniem

– scenariusz IV ( 3 szukaj?cych – 3 zasypanych) bez markowania

2. Trening sondowania i odkopywania

– sondowanie indywidualne

– sondowanie w zespole

– poszukiwanie przy u?yciu ?rodków improwizowanych (czekan, kijki, narty)

– odkopywanie p?ytkie i g??bokie

3. Post?powanie po odnalezieniu zasypanego

– sprawdzenie podstawowych funkcji ?yciowych, resuscytacja

– post?powanie w wypadku wyst?pienia urazów

– post?powanie w  sytuacji wielu osób poszkodowanych

Wyk?ady godz. 18.30-21.00

1. Powtórzenie najwa?niejszych elementów z teorii lawinowej z uwzgl?dnieniem zmian i nowo?ci

2. Analiza komunikatów i biuletynów lawinowych, wzorce zagro?enia lawinowego

Dzie? 2 (niedziela)

Przygotowanie do wycieczki godz. 8.30-9.30

1.  Analiza warunków pogodowo-?niegowych  oraz Identyfikacja i wyznaczanie obszarów zagro?enia lawinowego

2. Wybór trasy wycieczki – praktyczne zastosowanie metody 3×3

Zaj?cia w terenie (wycieczka) godz. 10.00 -16.00

1. Ocena warunków atmosferycznych i zmian pogody w trakcie wycieczki.

2. Wspó?praca w grupie podczas wycieczki

3. Identyfikacja i wyznaczanie obszarów zagro?enia lawinowego w terenie

4. Wybór miejsca i wykonywanie prób ?niegowych

5. Weryfikacja trasy wycieczki w zale?no?ci od miejscowych obszarów zagro?enia.

6. Trening metod poruszania si? w terenie zagro?onym lawinami

7. Symulacja akcji ratunkowej

Podsumowanie zaj?? godz. 16.30-17.00