Kurs Lawinowy Podstawowy (I stopnia)

Pomi?dzy teori? i praktyk?..

Kurs, organizowany przez nas ju? 13 sezon,  przeznaczony dla osób którzy chc? pozna? w teorii i praktyce podstawowe wiadomo?ci zwi?zane z zagro?eniem lawinowym w zimowych Tatrach. Podczas zaj?? zajmiemy si? problemami oceny sytuacji ?niegowo-lawinowej na podstawie prognoz, komunikatów, ostrze?e?  i podstawowej wiedzy na temat przemian i zachowania pokrywy ?nie?nej. Nauczymy si? tak?e podstawowych regu? zachowania w sytuacji zej?cia lawiny oraz metod szybkiej i sprawnej pomocy osobom zasypany .Kurs odb?dzie sie w rejonie Morskiego Oka w Tatrach, b?dzie si? sk?ada? z ok. 6 h wyk?adów teoretycznych i  ok 11 h zaj?? w terenie .W szkoleniu bierze udzia? maks. 18 osób.

Kryteria uczestnictwa

–  dobry stan zdrowia
– podstawowe do?wiadczenie w poruszaniu si? po górach w warunkach zimowych
– ubiór i obuwie  przystosowane do warunków zimowych, kije trekingowe (opcjonalnie raki, czekan, rakiety ?nie?ne lub skitury)
– zalecamy posiadanie ubezpieczenia od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków
– osoby niepe?noletnie musz? posiada? pisemn? zgod? rodziców/opiekunów prawnych

 Koszt udzia?u w szkoleniu wynosi 400 z?

(Nie zawiera noclegów i wy?ywienia –  na uczestników szkolenia czekaj? zarezerwowane miejsca noclegowe w schronisku PTTK Morskie Oko)

Dzie? 1 (sobota)

Wyk?ad  godz. 8.30-10.00

  1. Gdy ju? dojdzie do wypadku – zasady post?powania po zej?ciu lawiny

Zaj?cia w terenie (poletko) godz. 10.30 -16.00

  1. Praktyczne wykorzystanie  detektorów lawinowych:

– szukanie I sygna?u (dalekie zasypania)
– szukanie zgrubne i dokladne

  1. Sondowanie i odkopywanie

– zaw??anie obszaru poszukiwa?
– sondowanie indywidualne
– sondowanie w zespole
– techniki odkopywania (zasypanie p?ytkie i g??bokie)

  1. Post?powanie po odnalezieniu zasypanego

– sprawdzenie podstawowych funkcji ?yciowych
– scenariusz I – zasypanie poni?ej 35 minut (resuscytacja -?wiczenia z fantomem)
– scenariusz  II – zasypanie powy?ej 35 minut  (zabezpieczenie przed wyzi?bieniem)
– sprawdzenie urazów
– ewakuacja w bezpieczne miejsce

Wyk?ady  godz. 18.00-21.00

  1. ?nieg i lawiny – pomi?dzy teori? i praktyk?
  2. Jak unikn?? lawiny – zasady  zachowania   w terenie zagro?onym lawinami

 Dzie? 2 (niedziela)

Zaj?cia w terenie (wycieczka) godz. 8.30-14.00

  1. Podstawy poruszania si? w terenie zagro?onym lawinami

– zasady wyboru trasy
– odst?py
– pojedyncze przechodzenie zagro?onych odcinków)

  1. Ocena ekspozycji i nastromienia stoku (klinometr, metoda trójk?ta)
  2. Gatunki ?niegu, wyodr?bnianie warstw pokrywy ?nie?nej, szukanie warstwy krytycznej
  3. Wykonywanie podstawowych testów pokrywy ?nie?nej (twardo?ci, kompresyjny,  blok ?lizgowy, trójk?t Muntera)

Podsumowanie zaj?? godz. 14.30-15.00