Kurs przygotowawczy do wyjazdu w góry lodowcowe (Kazbek-Elbrus)

 

Jak przygotowa? si? do wyjazdu w Kaukaz…

Kurs przeznaczonych dla osób pragn?cych wyj?c poza tatrza?skie szlaki na niezbyt trudne, ale wysokie  wierzcho?ki Kaukazu. Poza powtórzeniem zasad poprawnego i bezpiecznego u?ywania sprz?tu zimowego i asekuracyjnego, podczas kursu prze?wiczymy sposoby zachowania w sytuacjach awaryjnych – post?powanie  w razie choroby czy  wypadku oraz autoratownictwo szczelinowe. Podczas wyk?adów przeka?emy tak?e najwa?niejsze informacje logistyczne pozwalaj?ce dobrze zaplanowa? wyjazd w tamte rejony.

 

Informacje ogólne:

 • miejsce szkolenia – rejon Morskiego Oka
 • wymagania odno?nie uczestników – dobry stan zdrowia, przeci?tna kondycja, do?wiadczenie w poruszaniu si? po Tatrach w warunkach letnich i zimowych , zalecane posiadanie ubezpieczenia NNW
 • wyposa?enie w?asne – ubiór i obuwie  przystosowane do uprawiania turystyki wysokogórskiej, czo?ówka, ew. kije trekingowe
 • sprz?t zimowy dostarczany nieodp?atnie przez organizatora- raki, czekan, uprz?? , kask
 • wyk?ady i zaj?cia teoretyczne – 8 h,
 • zaj?cia w terenie – 17 h
 • grupa maks. 4 osoby/instruktora
 • cena kursu 590 z?/osob? (nie zawiera noclegów i wy?ywienia)

 

Dzie? 1  (Zasady  poruszania si?  w terenie ?nie?no- lodowym)

Przygotowanie do zaj?? godz. 8.30-10.00

 1. Przedstawienie planu zaj??
 2. Podstawowe informacje o sprz?cie do turystyki wysokogórskiej, dobór i dopasowanie sprz?tu

Zaj?cia w terenie  godz. 10.30 -16.00

1.   Raki –technika poruszania – podej?cie terenem ma?o stromym – podej?cie terenem ?rednio stromym – podej?cie terenem bardzo  stromym – trawersy -zej?cie

2.   Czekan – technika u?ywania-podej?cie terenem ma?o stromym  -podej?cie terenem ?rednio stromym -podej?cie terenem bardzo  stromym -trawersy -zej?cie

3.   Hamowanie podczas upadku-z pozycji siedz?cej-g?ow? w dó? -g?owa w dó? na plecach-z upadku do ty?u

4.   Technika poruszania si? w stromym lodzie

5.   Punkty asekuracyjne w lodzie (rury lodowe)

Wyk?ady godz. 18.00-20.00

 1. Logistyka i przygotowanie wyjazdu w góry lodowcowe
 2. Kazbek i Elbrus – specyfika rejonu

 

  Dzie? 2  (Praktyczne ?wiczenia zasad poruszania si?  z asekuracj? linow? w terenie lodowcowym )

Przygotowanie do zaj?? godz. 8.30-10.00

 1. Podstawy asekuracji linowej, w?z?y
 2. Wi?zanie si? w zespó? linowy, buchtowanie (nawijanie) liny

Zaj?cia w terenie  godz. 10.30 -16.00

 1. Wybór trasy w terenie
 2. Zasady poruszania si? w terenie

– ocena warunków atmosferycznych i zmian pogody w trakcie wycieczki.

– wspó?praca w grupie podczas wycieczki

– poruszanie si? w terenie zagro?onym

 1. Podstawy asekuracji lotnej

– dobór odleg?o?ci w zespole linowym-zak?adanie punktów asekuracyjnych

-wybór trasy i prowadzenie liny

4.      Stanowiska ?niegowe – zak?adanie i odzysk-grzyb ?nie?ny/podkowa -dwa czekany

5.      Zjazdy z autoasekuracj?

Wyk?ady godz. 18.00-20.00

 1. Podstawy pierwszej pomocy w razie wypadku w warunkach wysokogórskich
 2. Nawigacja w terenie przy uzyciu kompasu i GPS

 

Dzie? 3  (Praktyczne ?wiczenia zachowania w sytuacjach awaryjnych)

Przygotowanie do zaj?? godz. 8.30-9.30

 1. Metody wychodzenia i wyci?gania partnera po upadku do szczeliny

Zaj?cia w terenie  godz. 10.00 -15.30

 1. Trening post?powania w razie wypadku/kontuzji

– uraz ko?czyn

-utrata przytomno?ci

– wych?odzenie

– objawy choroby wysoko?ciowej

 1. ?wiczenia w samodzielnym wychodzeniu po upadku do szczeliny
 2. ?wiczenia w wyci?ganiu partnera po upadku do szczeliny

 

Podsumowanie zaj?? godz. 16.00-16.30

 

 

 

I